ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​Z​M​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​0​1​1​5​5​-​0​0​3​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ V​a​l​u​š​k​o​v​á​/​0​3​7​/​6​4​2​1​1​0​6​
27. 07. 2020
Vec
„Územný plán obce Nemčiňany – Zmeny a doplnky č. 1/2020“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Obec Nemčiňany, zastúpená starostom obce Jozefom Kesegom, predložil dňa 22. 07. 2020, Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Nemčiňany – Zmeny a doplnky č. 1/2020”, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Nemčiňany – Zmeny a doplnky č. 1/2020” je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nemcinany-zmeny-doplnky-c-1-2020 Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce v pracovných dňoch počas úradných hodín. Žiadame Vás, aby ste Vaše stanovisko k strategickému dokumentu zaslali aj v elektronickej forme na email: Adriana.Valuskova@minv.sk
Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​7​6​4​2​1​1​0​6​
E-mail
o​s​z​p​.​z​m​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-ZM-OSZP-2020/001155-003
Obec Nemčiňany, Nemčiňany 128, 951 81 Nemčiňany Obec Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce Obec Malé Kozmálovce, Malé Kozmálovce 1, 935 21 Malé Kozmálovce Obec Kozárovce, Kozárovce 685, 935 22 Kozárovce Obec Malé Vozokany, Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany Obec Veľké Vozokany, Veľké Vozokany 200, 951 82 Veľké Vozokany Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany