ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​Z​M​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​0​0​5​4​2​-​0​0​3​
Vybavuje/linka
M​g​r​.​ J​á​n​ K​l​e​i​n​/​6​4​2​1​1​0​6​
Z​l​a​t​é​ M​o​r​a​v​c​e​
02. 04. 2020
Vec
Úradný záznam – verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R-ÚSES okresu Zlaté Moravce
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce. Uvedený dokument je vypracovaný pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry, ako podklad pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni. Informácia pre verejnosť: Akékoľvek informácie k uvedenému dokumentu si žiadajte elektronicky e-mailom na adresu jan.klein2@minv.sk, alebo telefonicky 037/6421106 – Mgr. Ján Klein, PhD. do 30 dní od zverejnenia na úradnej tabuli Okresného úradu Zlaté Moravce, resp. elektronickej úradnej tabuli. Informácia pre príslušné obce: obec zabezpečí zverejnenie oznámenia verejnou vyhláškou na úradnej tabuli po dobu 30 dní. Zároveň hneď po zverejnení odošle informáciu o zverejnení e-mailom na adresu jan.klein2@minv.sk. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Ján Klein, PhD. - 037/6421106. Všetky stanoviská k predmetnému dokumentu nám zašlite písomne (alebo elektronicky autorizovane) po uplynutí lehoty 30 dní od zverejnenia. Informácia pre združenia: Podľa zákona č. 543/2002 Z. z., § 54 ods. 21) Orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred jej schválením prerokovať písomne oznámené pripomienky občianskeho združenia, ktorého cieľom podľa stanov alebo ich zmien platných najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1), doručené tomuto orgánu najneskôr 30 dní pred predpokladaným termínom jej schválenia. 22) Občianske združenie podľa odseku 21 môže požiadať orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, aby ho písomne upovedomil o obstarávanej dokumentácii a predpokladanom termíne jej schvaľovania. Žiadosť združenia musí obsahovať najmä názov občianskeho združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a druh dokumentácie, ktorej sa žiadosť o upovedomenie týka; prílohou k žiadosti musia byť zaregistrované stanovy občianskeho združenia a ich zmeny. Orgán ochrany prírody, ktorému takáto žiadosť bola doručená, je povinný písomne upovedomiť občianske združenie o obstarávanej dokumentácii ochrany prírody a krajiny a predpokladanom termíne jej schvaľovania, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. 23) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody. 24) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne prístupná. Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​7​6​4​2​1​1​0​6​
E-mail
o​s​z​p​.​z​m​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-ZM-OSZP-2020/000542-003
Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Čaradice Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany Obec Choča, Choča 55, 951 76 Choča Obec Hostie, Hostie 1, 951 94 Hostie Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce Obec Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany Obec Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77 Kostoľany pod Tribečom Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice Obec Lovce, Lovce 222, 951 92 Lovce Obec Machulince, Hlavná 115, 951 93 Machulince Obec Malé Vozokany, Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany Obec Mankovce, Mankovce 101, 951 91 Mankovce Obec Martin nad Žitavou, Martin nad žitavou 130, 953 01 Martin nad Žitavou Obec Nemčiňany, Nemčiňany 128, 951 81 Nemčiňany Obec Neverice, Hlavná 119, 951 72 Neverice Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov Obec Sľažany, Sľažany 90, 951 71 Sľažany Obec Slepčany, Slepčany 241, 951 52 Slepčany Obec Tekovské Nemce, Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky Obec Velčice, Velčice 73, 951 71 Velčice Obec Veľké Vozokany, Veľké Vozokany 200, 951 82 Veľké Vozokany Obec Vieska nad Žitavou, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Vieska nad Žitavou Obec Volkovce, Hlavná 4/218, 951 87 Volkovce Obec Zlatno, Zlatno 99, 951 91 Zlatno Obec Žikava, Žikava 104, 951 92 Žikava Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 1