•  
  •  

Aktuality

Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra

OZNÁMENIE

OZ vyhlasuje voľbu na funkciu hlavného kontrolóra 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Vozokanoch vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 18a ods.2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 11. február 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Malé Vozokany.
Určenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
• Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
• Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
• Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
• Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole voľby najväčší počet platných hlasov.
• V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole voľby je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby sa rozhoduje žrebom.
• Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.
• Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 12. február 2015.
• Funkcia hlavného kontrolóra obce Malé Vozokany sa vykonáva na úväzok 3,5 h/ mesiac.
• Každý kandidát má právo v deň konania voľby na vystúpenie - prezentáciu na schôdzi obecného zastupiteľstva v časovom limite 5 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
• Termín ukončenia podávania prihlášok je 28. január 2015 do 15,00 hod.
• Prihlášky je potrebné odovzdať osobne v uzatvorenej obálke v kancelárii starostky obce na Obecnom úrade v Malých Vozokanoch alebo poštou na adresu: Obec Malé Vozokany, 95182 Malé Vozokany 46. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE MALÉ VOZOKANY- NEOTVÁRAŤ!“
• Kandidáti musia k prihláške na voľbu predložiť aj tieto doklady:
a) overenú kópiu dokladu o vzdelaní,
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
c) súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
d) profesijný životopis.
Predložené prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí výberová komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva , ktorá postúpi na voľbu hlavného kontrolóra dňa 11.02.2015 len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady.
V Malých Vozokanoch, dňa 03. januára 2015
Mgr. Jana Ďurčeková
Starostka obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár