•  
  •  

Aktuality

Pozvánka na ustatnovujúce zasadnutie OZ

Starostka obce Malé Vozokany

P o z v á n k a

na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malé Vozokany,
ktoré sa bude konať dňa
12. decembra 2014 / v piatok / o 16. 00 hod
v budove SpolCentra.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
1.1. Určenie zapisovateľa
1.2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie
1.3. Zloženie sľubu novozvolenj starostky obce, prevzatie insígnií
1.4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu predsedom miestnej
volebnej komisie
1.5. Prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou
starostkou
1.6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
1.7. Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom OZ predsedom
miestnej volebnej komisie
1.8. Vystúpenie starostky obce
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie členov návrhovej komisie
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
5. Voľba zástupcu starostu
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ
podľa § 12 ods.2, ods. 3, ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení platných zmien a doplnkov
8. Určenie platu starostu
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
                                                                           
Viera Ďurčeková
Starostka obce
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár